ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ /chicken chukka recipe in malayalam/ chicken recipes

0
13
Add

Chicken chukka,

Ingredients

1.chicken-750 gm

2.fried onion-2 medium

3.chilly powder-3tspn

4.turmeric powder-1/2 tspn

5.black pepper powder-1 tspn

6.garam masala-1tspn

7. Ginger garlic paste-1 tspn

8.salt -to taste

9.coconut oil -1 tspn

10.vinegar-2tspn

source

Leave your vote

Comments

0 comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here